Phương hướng phát triển Văn hóa, Thể Thao

Văn hóa và Thể thao là hai lĩnh vực quan trọng đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Nhận thức được vai trò to lớn đó, Đảng ủy và chính quyền tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển hai lĩnh vực này một cách hiệu quả.

Bài viết này sẽ trình bày những phương hướng chính trong công tác phát triển Văn hóa, Thể Thao tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2024 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Văn hóa

Quan điểm phát triển 

Trong lĩnh vực văn hóa, tầm nhìn phát triển của Bắc Ninh nhấn mạnh vào giá trị văn hóa và vai trò quan trọng của con người trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững và ngành công nghiệp sáng tạo. Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là động lực quan trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội. Để đảm bảo sự phát triển, văn hóa cần được coi trọng và phát triển cùng với các khía cạnh khác như kinh tế, chính trị và xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự biến đổi do các yếu tố như thiên tai, dịch bệnh và khủng hoảng. Phát triển văn hóa không chỉ nhằm hoàn thiện nhân cách con người mà còn là để xây dựng một xã hội với những giá trị cơ bản như yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù và sáng tạo. Điều này giúp văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, thúc đẩy tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc, cũng như đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của con người Bắc Ninh. Đồng thời, phát triển văn hóa cũng phải đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội và quốc phòng an ninh, và đặc biệt là cần đầu tư một cách cân đối giữa phát triển văn hóa và kinh tế.

Phương hướng phát triển Văn hóa, Thể Thao Tỉnh Bắc Ninh

Mục tiêu phát triển

Mục tiêu đến năm 2025:

– Phấn đấu doanh thu của các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đóng góp khoảng 3% GDP, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động;

– Phấn đấu đạt 90% trở lên gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; từ 88% trở lên khu dân cư được công nhận danh hiệu“Khu dân cư văn hóa”; từ 90% trở lên“Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

– Tập trung phát triển một số ngành sẵn có lợi thế như: Nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, thủ công mỹ nghệ, phần mềm và các trò chơi giải trí, phát thanh và truyền hình, thời trang, du lịch văn hóa; ưu tiên tập trung xây dựng các dự án như: Trung tâm Chiếu phim, Trung tâm thông tin triển lãm, Trung tâm bảo tồn…;

Phương hướng phát triển Văn hóa, Thể Thao Tỉnh Bắc Ninh

– Từng bước định hướng và phát triển các ngành: Kiến trúc, thiết kế, xuất bản, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm trở thành những ngành kinh tế dịch vụ quan trọng, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

– Toàn tỉnh duy trì 01 thư viện tỉnh; 08 thư viện cấp huyện. Khuyến khích hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, thư viện cộng đồng, các tủ sách, phòng đọc sách tại cơ sở.

Mục tiêu đến năm 2030:

– Phấn đấu doanh thu của các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP, tiếp tục tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động;

– Phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng tỷ lệ 90% trở lên gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; từ 88% trở lên khu dân cư được công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; từ 90% trở lên “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

– Phát triển đa dạng, đồng bộ và hiện đại tất cả các ngành công nghiệp văn hóa một cách bền vững, ứng dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến; các sản phẩm, dịch vụ văn hóa có thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế, tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị sản phẩm, dịch vụ văn hóa toàn cầu.

– Toàn tỉnh duy trì 01 thư viện tỉnh, 08 thư viện cấp huyện, từng bước hình thành một mạng lưới thư viện năng động, đa dạng, với sự kết hợp giữa thư viện truyền thống và chuyển đổi số trên cơ sở liên thông liên kết giữa các thư viện trên địa bàn

Định hướng phát triển

– Chỉ đạo, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan để phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh;

– Đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 64-CTr/TU ngày 25/7/2014 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;

– Đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh; trọng tâm là: thực hiện các dự án trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hoá, Đề án bảo tồn và phát huy giá trị của Dân ca Quan họ Bắc Ninh, hát ca trù, tuồng, chèo, hát trống quân; Đề án bảo tồn và phát huy giá trị múa rối nước Đồng Ngư; xây dựng Hồ sơ ứng cử quốc gia đề nghị UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ”; lập hồ sơ xếp hạng từ 15 – 20 di tích cấp tỉnh; hỗ trợ kinh phí chống xuống cấp từ 50 di tích trở lên.

– Nâng cao chất lượng hoạt động của Thư viện tỉnh, góp phần phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án Trưng bày Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh; đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu di sản văn hóa tỉnh Bắc Ninh;

– Tiếp tục thực hiện Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017 – 2025, định hướng đến năm 2030”; các đề án về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể đã được phê duyệt;

Chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 – 2026. Tiếp tục phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 – 2026 có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực; tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng, phát triển con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, mang đậm bản sắc Bắc Ninh – Kinh Bắc, thực sự trở thành động lực phát triển bền vững; tạo nền tảng văn hóa đáp ứng yêu cầu của thành phố trực thuộc Trung ương

– Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc.

– Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các sai phạm trong hoạt động, dịch vụ văn hóa. Thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch hàng năm đã được phê duyệt và các nhiệm vụ đột xuất khác; Công tác tiếp dân, sử lý đơn thư KNTC: Xử lý dứt điểm các đơn, thư thuộc thẩm quyền; hạn chế tối đa việc đơn thư gửi vượt cấp, vụ việc khiếu kiện kéo dài.

Một số Giải pháp phát triển lĩnh vực văn hóa

✅Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển văn hóa

✅ Hoàn thiện thể chế, chính sách, khung khổ pháp lý

✅ Xây dựng con người Bắc Ninh phát triển toàn diện

✅ Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế

✅Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa

✅Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc

✅ Hoàn thiện cơ chế thị trường trong lĩnh vực văn hóa, ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa

✅Chủ động hội nhập, tăng cường hợp tác, giao lưu quốc tế về văn hóa

✅Tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật

✅ Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa

✅ Phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển trong lĩnh vực văn hóa

Phương hướng phát triển Văn hóa, Thể Thao Tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực thể thao

Quan điểm phát triển

– Thể dục thể thao (TDTT) là một bộ phận không thể thiếu trong chính sách phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhằm bồi dưỡng, phát huy nhân tố con người, tạo sức mạnh và động lực phát triển đất nước.

– Phát triển các môn thể thao gắn kết với du lịch để đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách trong và ngoài nước, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và tạo nên thương hiệu của tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời, hình thành địa điểm tập luyện, thi đấu ổn định và nâng cao thành tích các môn thể thao tại các giải thể thao quốc gia, quốc tế. Tăng cường mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế về thể dục thể thao.

Mục tiêu phát triển

Thể dục thể thao quần chúng

– Số người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đến năm 2025 đạt tỷ lệ trên 40% và năm 2030 đạt tỷ lệ trên 48% dân số.

– Số gia đình luyện tập thể dục thể thao đến năm 2025 đạt tỷ lệ trên 35% và năm 2030 đạt tỷ lệ trên 40% số hộ gia đình.

– Đến năm 2030 đạt 100% số xã, phường có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và có ít nhất 05 câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở trở lên.

– 100% đơn vị cấp xã, phường, thị trấn và đơn vị cấp huyện tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp; 100% đơn vị cấp xã tổ chức tháng hoạt động thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Thể dục, thể thao trường học

– Số trường đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề thực hiện chương trình thể thao ngoại khóa đạt 100% vào năm 2025. Phấn đấu trên 99% học sinh, sinh viên đạt chuẩn về tiêu chuẩn rèn luyện thân thể năm 2025 và 100% vào năm 2030.

– 100% số trường bậc phổ thông có câu lạc bộ thể dục, thể thao, có hệ thống cơ sở vật chất đủ phục vụ cho hoạt động thể dục, thể thao, có đủ giáo viên và hướng dẫn viên thể dục, thể thao, thực hiện tốt hoạt động thể thao ngoại khóa đến năm 2025 đạt 100% tổng số trường.

– Số học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đến năm 2025 đạt 100% tổng số học sinh bậc phổ thông các cấp.

Thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang

– Trong Quân đội nhân dân:

+ Tỷ lệ đơn vị tổ chức các hoạt động TDTT thường xuyên là 100%.

+ Tỷ lệ đơn vị thực hiện đủ chương trình rèn luyện thân thể cán bộ, chiến sỹ theo quy định là 100%.

+ Tỷ lệ đơn vị đạt tiêu chuẩn tổ chức rèn luyện thân thể theo quy định là 100%.

+ Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ rèn luyện TDTT thường xuyên là 100%.

+ Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là 100%.

+ Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ biết bơi đạt 100%.

– Trong lực lượng Công an nhân dân:

+ Tỷ lệ các đơn vị tổ chức các hoạt động TDTT thường xuyên là 100%.

+ Tỷ lệ các đơn vị đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là 100%.

+ Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ tham gia kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là 100%.

+ Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là 98,5% trở lên.

+ Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ tập luyện TDTT thường xuyên đạt 100%.

+ Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ biết bơi đạt từ 98% trở lên.

+ Công an các huyện, thị xã, thành phố có cơ sở vật chất, sân bãi cơ bản và thường xuyên hoạt động thể dục, thể thao đạt 100%.

Thể thao thành tích cao

Mục tiêu cụ thể

+ Giai đoạn 2021-2025: Thành tích và thứ hạng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022: phấn đấu đạt từ 9 – 11 huy chương vàng; xếp thứ hạng trong tốp 25 tỉnh, thành, ngành trong toàn quốc. Có vận động viên tham gia SEA Games 31 tại Việt Nam, phấn đấu đạt từ 2 huy chương vàng trở lên. Có vận động viên giành vé tham dự Olympic 2024.

+ Giai đoạn 2026-2030: Thành tích và thứ hạng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, phấn đấu đạt từ 14 – 16 huy chương vàng; xếp thứ hạng trong tốp 20 tỉnh, thành, ngành trong toàn quốc. Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ XI năm 2030: từ 15 – 20 huy chương vàng; xếp thứ hạng trong tốp 15 tỉnh, thành, ngành trong toàn quốc. Phấn đấu có huy chương Olympic 2028.

Định hướng phát triển

  • Đẩy mạnh thể dục thể thao quần chúng: Nâng cao chất lượng phong trào thể thao toàn dân; vận động và thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện TDTT; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các hình thức tổ chức tập luyện thể dục thể thao cơ sở. Gắn nhiệm vụ phát triển thể dục thể thao với chương trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền
  • Xã hội hóa các hoạt động thể dục, thể thao: Khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân tham gia đầu tư trực tiếp, gián tiếp vào công tác đào tạo vận động viên. Khuyến khích và hỗ trợ việc mở trường, lớp, câu lạc bộ (CLB) đào tạo vận động viên thể thao theo mô hình dân lập, bán công; thí điểm việc quản lý, đào tạo VĐV trình độ cao tại các CLB thể dục thể thao tư nhân ở một số môn thể thao như: Karate, Quần vợt, Golf, Thể hình…
  • Đăng cai, tổ chức hoạt động, sự kiện thể dục thể thao và phát triển thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao.

Phương hướng phát triển Văn hóa, Thể Thao Tỉnh Bắc Ninh

Giải pháp phát triển

✅Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc tập trung nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới về nội dung, cách thức triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội và xây dựng con người mới Việt Nam XHCN.

✅Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục thể thao giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030 ở các địa phương, các ngành Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, Công an. Kiện toàn bộ máy thể dục, thể thao các ngành và ở cơ sở, tăng cường xây dựng và đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao.

✅Huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và thu hút các nguồn lực xã hội hóa cho phát triển phong trào thể dục, thể thao; khuyến khích phát triển kinh tế thể thao và các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tổ chức các dịch vụ tập luyện, thi đấu thể dục, thể thao.

✅Tăng cường hợp tác quốc tế về thể thao cho mọi người để tiếp cận với những nền thể dục, thể thao tiên tiến, triển khai rộng rãi ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức đào tạo, huấn luyện, thi đấu và quản lý dữ liệu về nguồn nhân lực thể dục thể thao trong việc phát triển thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

✅Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất cơ chế chính sách về lĩnh vực thể dục, thể thao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình mới

Trên đây là những thông tin tổng quan về Phương hướng phát triển Văn hóa, Thể Thao Tỉnh Bắc Ninhdo KCN Gia Bình II cung cấp. Thị trường bất động sản tại Bắc Ninh giàu tiềm năng phát triển với vị trí đắc địa, nơi đây thu hút sự quan tâm đầu tư từ các doanh nghiệp lớn. Trong số các dự án mới triển khai, Khu công nghiệp Gia Bình II – Bắc Ninh nổi bật với quy mô lớn và vị trí chiến lược, được biết đến là một trong rất ít dự án còn lại có nguồn cung dồi dào nhất tại Bắc Ninh. Với cơ sở hạ tầng hiện đại, môi trường kinh doanh thuận lợi và nguồn nhân lực có trình độ cao, đây là điểm đến lý tưởng thu hút nhiều nhà đầu tư và các chủ doanh nghiệp. Sự đa dạng trong các ngành công nghiệp cũng tạo điều kiện cho sự phát triển đa chiều và bền vững. Liên hệ để biết thêm thông tin về dự án KCN Gia Bình II tại: 0948 48 48 59

———————

Thông tin chi tiết dự án KCN Gia Bình II

Thông tin chi tiết Nhà xưởng xây sẵn KCN Gia Bình

Lộ trình đầu tư tại Việt Nam

————————————————-

KCN GIA BÌNH II – BẮC NINH

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

► Địa chỉ: Xã Nhân Thắng, Bình Dương, Thái Bảo, Vạn Ninh, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

► Email: salesrealty.hanaka@gmail.com

► Website: https://giabinhindustrialpark.vn/

► Fanpage: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557919323768

► Hotline: +84848845959

#khucôngnghiệp, #GiaBình II, #Hanaka, #bất động sản, #BắcNinh, #GiaBình, #KCNsinhthái, #GiaBinhII, #Industrialpark, #RealEstate, #BacNinh, #Eco-Industrialpark, #GiaBinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *