Phương hướng phát triển An sinh xã hội Tỉnh Bắc Ninh

An sinh xã hội là lĩnh vực quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và xã hội đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Nhận thức được vai trò to lớn đó, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều chính sách, chủ trương nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn.

Bài viết này sẽ trình bày những phương hướng chính trong công tác phát triển An sinh xã hội tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2024 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quan điểm phát triển

Bảo đảm an sinh xã hội luôn đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn phát triển tiếp theo của tỉnh Bắc Ninh. Ứng dụng các nền tảng số hóa và thế mạnh sẵn có về chuyển đổi số để thực hiện tốt việc bảo đảm an sinh xã hội, giúp cho cuộc sống của người dân được cải thiện và ổn định.

Quyết tâm thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững bằng cách sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lực phục vụ cho người nghèo; bảo đảm lồng ghép chính sách và bố trí nguồn lực có hiệu quả trong các chương trình, dự án khác. Đồng thời, tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn và thời hạn thụ hưởng nhằm tăng cơ hội tiếp cận chính sách và khuyến khích sự tích cực, chủ động tham gia của người có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo.

Phương hướng phát triển An sinh xã hội Tỉnh Bắc Ninh

Luôn chú trọng đến ban hành các chính sách cho toàn bộ nhóm dân cư dễ bị tổn thương, nâng cao chất lượng các dịch vụ công cũng như khả năng tiếp cận các dịch vụ công cho các đối tượng này.

Luôn tạo môi trường thuận lợi để thực hiện toàn diện quyền trẻ em; thúc đẩy mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ và phúc lợi xã hội dành cho trẻ em; lồng ghép, đưa các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các cấp; ưu tiên hỗ trợ bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em vùng nông thôn nghèo. Nhân rộng mô hình hiệu quả về bảo vệ, chăm sóc trẻ em dựa vào cộng đồng; mô hình thúc đẩy sự tham gia của trẻ em.

Phương hướng phát triển An sinh xã hội Tỉnh Bắc Ninh

Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, thực hiện các chính sách ưu đãi đối với các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh.

Luôn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, người lao động về giải quyết việc làm. Tỉnh cũng tăng cường quản lý, giám sát quan hệ cung – cầu lao động, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về thị trường lao động và các dịch vụ kết nối lao động với việc làm. Thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước về chính sách lao động, tiền lương, BHXH trên địa bàn tỉnh.

Mở rộng diện tham gia các loại hình BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tự nguyện, khu vực nông nghiệp và nông thôn, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Khuyến khích các doanh nghiệp cùng với người lao động tham gia cải thiện điều kiện làm việc, nhằm giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền; nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn thể trong chỉ đạo, điều hành công tác Phòng, chống các tệ nạn xã hội; tăng cường công tác phối hợp của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội.

Mục tiêu phát triển

Tỉnh Bắc Ninh chú trọng nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và năng lực chuyển đổi số để phục vụ phát triẻn kinh tế – xã hội trên địa bàn; tăng thu nhập, cải thiện đời sống người lao động, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; phấn đấu giảm nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách về mức sống giữa các vùng, nhóm dân cư, tạo bước chuyển mạnh mẽ về bình đẳng giới trong phát triển kinh tế – xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội.

– Phấn đấu và duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức dưới 2,0%, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị còn 1,3%.

– Bình quân hàng năm đưa 1.500 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

– Năm 2025 có 55 % và năm 2030 có 65% lao động được Trung tâm dịch vụ việc làm tư vấn, giới thiệc có việc làm

– Giảm nghèo: Phấn đấu giảm ½ tỷ lệ hộ nghèo đa chiều cả giai đoạn 2021-2025.

– Chăm sóc người có công: Đảm bảo 100% hộ gia đình chính sách người có công ở có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú; phấn đấu 100% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ người có công.

+ Thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công, đảm bảo cho người có công có mức sống cao hơn mức sống trung bình của người dân địa phương. Tạo điều kiện hỗ trợ con em gia đình người có công có cuộc sống ổn định, được học hành đầy đủ, có cơ hội phát triển. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi Người có công, đảm bảo các gia đình chính sách có cuộc sống, nhà ở tốt hơn. Huy động các nguồn lực cùng với ngân sách nhà nước thực hện tốt phòng trà“Đền ơn đáp nghĩa”,“Uống nước nhớ nguồn”, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng.

– Bảo trợ xã hội: Tiếp tục mở rộng đối tượng và điều kiện hưởng thụ trợ giúp xã hội đến toàn bộ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương với mức trợ giúp phù hợp; thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện và bao trùm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ trợ giúp xã hội. 100% các đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

– Bảo vệ, chăm sóc trẻ em: Đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các chương trình Quốc gia về trẻ em. Xây dựng hệ thống bảo vệ và chăm sóc trẻ em ở các cấp để đảm bảo trẻ em được thực hiện các quyền của trẻ em. Đến năm 2030, có 87% số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em; 95% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, nuôi dưỡng và trợ giúp.

Công tác bình đẳng giới: Thực hiện hiệu quả các giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đến năm 2030, đạt 75% các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

– Phòng chống tệ nạn xã hội: Tổ chức cai nghiện ma túy mỗi năm cho 300 học viên (tại cơ sở cai nghiện 200 người, ở cộng đồng, gia đình 100 người). Tiếp tục xây dựng mới và duy trì 113/126 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm theo các tiêu chí Nghị quyết Liên tịch[1].

Giải pháp bảo đảm an ninh xã hội

Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với cách mạng. Giải quyết kịp thời các chế độ cho người có công khi phát sinh, không để hồ sơ tồn đọng. Vận động toàn dân thực hiện phong trào, đẩy mạnh các hoạt động Đền ơn, đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn. Tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình Người có công trong các dịp lễ tết và đưa các đoàn người có công đi thăm chiến trường xưa, gặp gỡ lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Phấn đấu duy trì 100% hộ gia đình người có công có mức sống trung bình hoặc cao hơn mức sống cộng đồng dân cư nơi sinh sống.

Thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội giai đoạn 2021-2030. Thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội giai đoạn 2021-2030. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lực phục vụ cho người nghèo; bảo đảm lồng ghép chính sách và bố trí nguồn lực có hiệu quả trong các chương trình, dự án khác. Thực hiện chính sách hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn và thời hạn thụ hưởng nhằm tăng cơ hội tiếp cận chính sách và khuyến khích sự tích cực, chủ động tham gia của người nghèo. Thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh. Làm tốt công tác tham mưu sơ, tổng kết công tác giảm nghèo hằng năm, để xây dựng kế hoạch triển khai năm sau đạt kết quả hơn.

Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đã ban hành đối cho đối tượng yếu thế, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia giúp đỡ những người thiệt thòi trong xã hội.

Tạo môi trường thuận lợi để thực hiện toàn diện quyền trẻ em; thúc đẩy mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ và phúc lợi xã hội dành cho trẻ em; lồng ghép, đưa các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các cấp; ưu tiên hỗ trợ bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em vùng nông thôn nghèo. Nhân rộng mô hình hiệu quả về bảo vệ, chăm sóc trẻ em dựa vào cộng đồng; mô hình thúc đẩy sự tham gia của trẻ em.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai; Phòng chống tệ nạn mại dâm; Nhân rộng mô hình xã, phường phòng ngừa, ngăn chặn phát sinh mới tệ nạn ma túy, mại dâm; mô hình dạy nghề, tạo việc làm và quản lý đối tượng sau cai tại cộng đồng, tập trung vào các giải pháp đảm bảo việc làm, thu nhập, tái hoà nhập cộng đồng bền vững cho các đối tượng sau cai; mô hình về phòng ngừa và hỗ trợ trực tiếp cho người bán dâm tại cộng đồng bên cạnh các chương trình hỗ trợ, lồng ghép HIV/AIDS.

Tầm nhìn 2050

Cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản đến các khu dân cư, cấp xã; các cơ sở trợ giúp xã hội đặc biệt là ngoài công lâp; bảo đảm các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn và yếu thế được chăm sóc, trợ giúp xã hội và được hỗ trợ kịp thời được hòa nhập cộng đồng, phù hợp với nhu cầu từng đối tượng. Đảm bảo 100% người dân Bắc Ninh được chăm sóc đầy đủ mọi mặt về an sinh xã hội, đưa Bắc Ninh trở thành thành phố đáng sống và phát triển bền vững.

Phát triển nguồn nhân lực đảm bảo cả về số lượng và chất lượng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Giải quyết tốt vấn đề việc làm, chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, người lao động, người có công được đảm bảo và nâng cao. 

Phương hướng phát triển An sinh xã hội Tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện giảm nghèo bền vững, duy trì tỷ lệ giảm nghèo hàng năm của tỉnh cao hơn mức trung bình cả nước. Mạng lưới cơ sở an sinh xã hội phát triển rộng khắp, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nhân dân. 

Tệ nạn xã hội được kiểm soát và đẩy lùi, ổn định chính trị và an toàn xã hội được giữ vững. Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động đảm bảo mức sống khá; chuyển dịch bền vững cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp, trong đó lực lượng lao động có chuyên môn kỹ thuật chiếm tỷ lệ cao. Tiếp tục ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho các ngành mũi nhọn trong thời gian tới như: nông nhiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ cao, du lịch, viễn thông, tài chính ngân hàng, bảo hiểm… 

Thực hiện giảm nghèo gắn với phát triển kinh tế – xã hội bền vững tại địa bàn,; phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương để giảm nghèo bền vững. Đảm bảo các nguồn lực đầu tư, củng cố cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghệ, thông tin và truyền thông và các hạ tầng khác để phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Đồng bộ các cơ chế, chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng, thuế,… phù hợp để thúc đẩy phát triển sản xuất.  Tiếp tục thực hiện tốt chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội. 

Thực hiện tốt chính sách đối với Người có công và thân nhân của họ. Nâng cao chất lượng cuộc sống của người có công cao hơn mức bình quân của xã hội. Nâng cao chất lượng điều dưỡng đối với người có công trên địa bàn tỉnh.  Kiểm soát và đẩy lùi tệ nạn mại dâm, mua bán người, ma túy và các tệ nạn xã hội khác. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, giải pháp nâng cao số lượng đối tượng cai nghiện tập trung tại Cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh. 

Đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các chương trình Quốc gia về trẻ em. Xây dựng hệ thống bảo vệ và chăm sóc trẻ em ở các cấp để đảm bảo trẻ em được thực hiện quyền trẻ em; quyền được chăm sóc và bảo vệ. Xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em. Tổ chức các hình thức phù hợp để lắng nghe  ý  kiến,  nguyện  vọng  của  trẻ  em  trong  quá  trình  xây  dựng  và  thực  hiện chương trình, chính sách, pháp luật về trẻ em bảo đảm thực chất, hiệu quả. Ưu tiên xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em,. Giải quyết triệt để trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại, trẻ em lao động sớm, lao động trong môi trường độc hại.

Trên đây là những thông tin tổng quan về “Phương hướng phát triển An sinh xã hội Tỉnh Bắc Ninh” do KCN Gia Bình II cung cấp. Thị trường bất động sản tại Bắc Ninh giàu tiềm năng phát triển với vị trí đắc địa, nơi đây thu hút sự quan tâm đầu tư từ các doanh nghiệp lớn. Trong số các dự án mới triển khai, Khu công nghiệp Gia Bình II – Bắc Ninh nổi bật với quy mô lớn và vị trí chiến lược, được biết đến là một trong rất ít dự án còn lại có nguồn cung dồi dào nhất tại Bắc Ninh. Với cơ sở hạ tầng hiện đại, môi trường kinh doanh thuận lợi và nguồn nhân lực có trình độ cao, đây là điểm đến lý tưởng thu hút nhiều nhà đầu tư và các chủ doanh nghiệp. Sự đa dạng trong các ngành công nghiệp cũng tạo điều kiện cho sự phát triển đa chiều và bền vững. Liên hệ để biết thêm thông tin về dự án KCN Gia Bình II tại: 0948 48 48 59

———————

Thông tin chi tiết dự án KCN Gia Bình II

Thông tin chi tiết Nhà xưởng xây sẵn KCN Gia Bình

Lộ trình đầu tư tại Việt Nam

————————————————-

KCN GIA BÌNH II – BẮC NINH

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

► Địa chỉ: Xã Nhân Thắng, Bình Dương, Thái Bảo, Vạn Ninh, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

► Email: salesrealty.hanaka@gmail.com

► Website: https://giabinhindustrialpark.vn/

► Fanpage: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557919323768

► Hotline: +84848845959

#khucôngnghiệp, #GiaBình II, #Hanaka, #bất động sản, #BắcNinh, #GiaBình, #KCNsinh thái #GiaBinhII #Industrialpark #RealEstate #BacNinh #Eco-Industrialpark #GiaBinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *