Hạ tầng khu công nghiệp

1.1. Hiện trạng hạ tầng các khu công nghiệp

Bắc Ninh hiện có 16 KCN tập trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổng diện tích 6.397,68 ha; Có 16 KCN được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và thành lập (trong đó, 10 KCN đã đi vào hoạt động, 02 KCN đang triển khai đầu tư xây dựng và 04 KCN mới được thành lập đang chuẩn bị đầu tư xây dựng) với tổng diện tích đất quy hoạch KCN 5.567,89 ha, diện tích đất công nghiệp cho thuê là 3.850 ha, đã cho thuê 2.064,86 ha đất công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy trên diện tích đất quy hoạch của các KCN đã được thành lập đạt 54,41%

Như vậy, mặc dù diện tích đất sử dụng cho phát triển KCN chiếm tỷ lệ ít (chiếm 7,776% trên tổng diện tích đất tự nhiên, 14,64% diện tích đất nông nghiệp của toàn tỉnh), mới có 05/15 KCN được lấp đầy tuy nhiên đã tạo ra các giá trị to lớn về số doanh nghiệp hoạt động, giá trị SXKD, giá trị xuất, nhập khẩu, GDP bình quân đầu người, giá trị nộp ngân sách (luôn đứng trong nhóm đầu của khu vực và cả nước), góp phần quan trọng trong cơ cấu ngành công nghiệp và nền kinh tế tỉnh nói riêng và cả nước nói chung; Đồng thời vẫn còn rất nhiều tiềm năng để tiếp tục phát triến.

Cụ thế hiện trạng hạ tầng các KCN đang hoạt động:

 1. KCN Tiên Sơn (thành phố Từ Sơn và huyện Tiên Du) do Tổng Công ty

Viglacera – CTCP làm Chủ đầu tư đang hoạt động ôn định với diện tích quy hoạch

402,81 ha. Là KCN phát triển các xí nghiệp công nghiệp quy mô vừa và nhỏ, không gây ô nhiễm môi trường, bao gồm các ngành nghề: cơ khí, lắp ráp điện tử, công nghiệp chế biển, công nghiệp tiêu dùng, các công trình kỹ thuật đầu mỗi và các ngành công nghiệp khác. Đến nay, Chủ đầu tư hạ tầng KCN đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn thành theo tiến độ đăng ký đầu tư và lấp đầy 99,5%.

 1. KCN Đại Đông – Hoàn Sơn – giai đoạn 1 (Huyện Tiên Du): Chủ đầu tư là

Công ty CP công nghệ Viễn thông Sài Gòn, có diện tích quy hoạch KCN là 286,82 ha.

Đây là KCN tập trung tiếp nhận các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh không gây ô nhiễm môi trường. Tỷ lệ lấp đầy KCN đạt 99,67% (đã cho thuê khoảng 202,67 ha).

 1. KCN Yên Phong (huyện Yên Phong) do Tông Công ty Viglacera – CTCP làm

Chủ đầu tư đang hoạt động ôn định, diện tích quy hoạch 344,56 ha. Là KCN tập trung đồng bộ, hiện đại, có các ngành sản xuất công nghiệp ít gây ô nhiễm độc hại, công nghiệp sạch sử dụng tốt nguồn nguyên liệu và nhân lực tại địa phương. Chủ đầu tư hạ tầng KCN đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn thành theo tiến độ đăng ký đầu tư và đạt tỷ lệ lấp đầy 100%

 1.   KCN VSIP (Xã Đại Đồng, huyện Tiên Du và xã Phù Chấn, thành phố Từ Sơn): Chủ đầu tư là Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh. Diện tích quy hoạch 485 ha. Đây là KCN tập trung dành cho các dự án sử dụng công nghệ cao, dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghiệp sạch không gây ô nhiễm môi trường. KCN đang hoạt động ổn định với tỷ lệ lấp đầy KCN đạt 99,42%.
 2.   KCN Quế Võ (Xã Phương Liễu, Phượng Mao thị xã Quế Võ và phường Nam Sơn, Vân Dương thành phố Bắc Ninh): Chủ đầu tư Tổng Công ty PTĐT Kinh Bắc -CTCP. Diện tích quy hoạch 610,85 ha (trong đó KCN Quế Võ 313,35 ha và KCN Quế Võ mở rộng 297,5 ha). Là KCN tập trung đa ngành. Tỷ lệ đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật so với đăng ký đầu tư đạt khoảng 97%.

KCN tập trung tiếp nhận các dự án đầu tư cơ sở sản xuất kinh doanh không gây ô nhiễm môi trường. Hiện KCN mới lấp đầy được khoảng 37,33%.

 1.   KCN Quế Võ III (giai đoạn I) (Huyện Quế Võ): Chủ đầu tư là Công ty TNHH đầu tư phát triển KCN EIP. Diện tích quy hoạch 281,51 ha. KCN tập trung các ngành sản xuất công nghiệp ít gây ô nhiễm độc hại. Hiện KCN mới lấp đầy được khoảng 33,41% diện tích đất công nghiệp cho thuê theo quy hoạch.
 2.   KCN Thuận Thành 11 (thị xã Thuận Thành):

+ Module 1: Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Khai Sơn. Diện tích quy hoạch KCN là 140 ha. KCN tiếp nhận các dự án đầu tư cơ sở sản xuất kinh doanh không gây ô nhiễm môi trường. Hiện tại KCN mới lấp đầy được khoảng 66,24% diện tích đất công nghiệp cho thuê theo quy hoạch.

+ Phân khu B, Chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư Trung Quý Bắc Ninh có quy mô 300.04 ha, tuy nhiên mới được thành lập 180 ha. Tiền độ triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng KCN diễn ra chậm. Tỷ lệ lấp đầy KCN đạt 0%.

 1. KCN Thuận Thành II (thị xã Thuận Thành): Chủ đầu tư là Công ty TNHH phát triển nhà đất Shun-Far. Diện tích quy hoạch KCN là 252,6 ha. KCN tập trung gồm các ngành sản xuất công nghiệp ít gây ô nhiễm. Chủ đầu tư đã đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đạt khoảng 50% (khoảng 126 ha /252,6 ha). Tỷ lệ lấp đầy KCN đạt khoảng 50,11% (đã cho thuê khoảng 85 ha). Tổng diện tích đã thực hiện bồi thường

GPMB khoảng 126,4 ha/252,6 ha, đạt khoảng 50,03%.

 1. KCN Hanaka (thành phố Từ Sơn): Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần tập đoàn Hanaka. KCN có diện tích nhỏ nhất trong 10 KCN đang hoạt động của tỉnh Bắc Ninh với diện tích quy hoạch là 55,29 ha. Hiện KCN mới lấp đầy được khoảng 29,41% diện tích đất công nghiệp cho thuê theo quy hoạch. Chủ đầu tư đã đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đạt khoảng 69% (khoảng 38ha /55,29ha), chưa xây dựng hoàn thiện trạm xử lý nước thải của KCN. Tổng diện tích đã thực hiện bồi thường GPMB là 37,9 ha /55,29 ha, đạt 68,5%.

Nhìn chung, diện tích đất KCN có thể cho thuê trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thời điêm hiện tại không dồi dào, nằm rải rác ở KCN Yên Phong mở rộng, KCN Đại Đồng

– Hoàn Sơn GĐ 1, KCN Thuận Thành II, KCN Thuận Thành III, KCN Quế Võ II, KCN

Quế Võ III, KCN Hanaka. Diện tích đất công nghiệp tại các KCN còn lại chủ yếu đang trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng, bên cạnh đó tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng còn chậm, chưa đồng bộ nên diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê còn hạn chế.

Hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp

– Công tác thu hút đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐT):

Lũy kế đến hết tháng 12 năm 2022, các KCN Bắc Ninh đã thu hút 1.809 dự án đầu tư thứ cấp với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 23.630,48 tỷ USD. Trong đó:

+ Dự án hạ tầng KCN: 24 dự án hạ tầng khu công nghiệp (FDI: 3 dự án; Trong nước: 21 dự án) được Quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh 2.118,45 triệu USD. Trong đó, 03 dự án FDI với tổng với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh 263,91 triệu USD và 21 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh là 35.875,10 tỷ đồng tương đương 1.854,54 triệu USD.

+ Dự án thứ cấp: 1.809 dự án thứ cấp với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh là 23.630,48 triệu USD (trong đó 1.229 dự án thứ cấp FDI là 20.377,33 triệu USD; 577 dự án trong nước là 70.196,48 tỷ đồng tương đương 3.253,15 triệu USD).

– Về lao động: Đến hết tháng 11.2022, các khu công nghiệp Bắc Ninh sử dụng 308.136 lao động, trong đó lao động địa phương là 85.070 người (27,6%), lao động nữ là 171.614 người (55,69%), lao động nước ngoài 6.371 người (2,067%). Thu nhập bình quân chung của người lao động trong các khu công nghiệp Bắc Ninh là 8.300.000 đồng/người/tháng. Trong đó, thu nhập bình quân của: Lao động gián tiếp là 9.100.000 đồng/người/tháng; Lao động trực tiếp là 7.500.000 đồng/người/tháng.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN làm gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp (chiếm gần 90% GTSXCN của tỉnh), kim ngạch xuất khẩu và nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Dưới đây là kết quả đạt được đáng ghi nhận của các doanh nghiệp KCN Bắc Ninh qua các năm gần đây:

1.4. Đánh giá hiện trạng hạ tầng và hiệu quả hoạt động các khu công nghiệp

1.4.1. Ưu điêm

 •   Các KCN phát triển đã tạo ra không gian kinh tế góp phần thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào địa phương, có vai trò đáng kể trong dịch chuyển cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất công nghiệp, thúc đầy ngành công nghiệp của tỉnh phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh đó, góp phần giải quyết việc làm, ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động trong và ngoài tinh, gián tiếp thúc đầy kinh tế thương mại và dịch vụ.
 •   Hình thành các KCN tập trung giúp tạo ra động lực đề hình thành và phát triên thị trường lao động, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động và thu nhập bình quân, thu hẹp khoảng cách chênh lệch phát triền giữa nông thôn và thành thị. Từ đó thúc đây quá trình đô thị hóa, xây dựng NTM trên địa bàn tinh.
 •   Phát triển các KCN tạo ra hiệu ứng lan tỏa, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa khu vực. Thông qua sự phát triển của các KCN, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-kỹ thuật được hình thành, ngày càng hoàn chỉnh, đồng bộ và có chất lượng, tạo đà cho các ngành kinh tế khác phát triển, đặc biệt là hệ thống những tuyến đường giao thông huyết mạch, mạng lưới điện, mạng lưới thông tin… thúc đẩy nông thôn phát triển, đa dạng hóa ngành nghề, giảm lao động thủ công trong sản xuất nông nghiệp và ngành nghề phi nông nghiệp, nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

1.4.2. Tồn tại, hạn chế

 •   Công tác xây dựng, lập và quản lý quy hoạch của tỉnh còn bất cập; chất lượng quy hoạch không cao, thiếu tầm nhìn tổng thể và dài hạn; việc thực hiện quy hoạch còn chưa triệt đề.
 •   Công tác bồi thường GPMB còn gặp nhiều khó khăn.
 •   Giá và phí chi thuê lại đất của các công ty hạ tầng KCN trong thời gian gần đây khá cao với mặt bằng chung, làm ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh thu hút đầu tư của tỉnh.
 •   Một số KCN vẫn còn tình trạng công trình có sai phạm như: Chủ đầu tư triển khai xây dựng trước khi được cấp phép, xây dựng chưa đúng với giấy phép được cấp.
 •   Một số KCN còn thiếu bãi đỗ xe, không có đất làm nhà ở cho người có thu nhập thấp (công nhân), thiếu các khu vui chơi, giải trí, nhà trẻ và đặc biệt là cao độ quy hoạch một số KCN còn thấp
   

Trên đây là những thông tin tổng quan về “Hạ tầng khu công nghiệp” do KCN Gia Bình II cung cấp. Thị trường bất động sản tại Bắc Ninh giàu tiềm năng phát triển với vị trí đắc địa, nơi đây thu hút sự quan tâm đầu tư từ các doanh nghiệp lớn. Trong số các dự án mới triển khai, Khu công nghiệp Gia Bình II – Bắc Ninh nổi bật với quy mô lớn và vị trí chiến lược, được biết đến là một trong rất ít dự án còn lại có nguồn cung dồi dào nhất tại Bắc Ninh. Với cơ sở hạ tầng hiện đại, môi trường kinh doanh thuận lợi và nguồn nhân lực có trình độ cao, đây là điểm đến lý tưởng thu hút nhiều nhà đầu tư và các chủ doanh nghiệp. Sự đa dạng trong các ngành công nghiệp cũng tạo điều kiện cho sự phát triển đa chiều và bền vững. Liên hệ để biết thêm thông tin về dự án KCN Gia Bình II tại: 0948 48 48 59

————————–

Thông tin chi tiết dự án KCN Gia Bình II

Thông tin chi tiết Nhà xưởng xây sẵn KCN Gia Bình

Lộ trình đầu tư tại Việt Nam

————————————————-

KCN GIA BÌNH II – BẮC NINH

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

► Địa chỉ: Xã Nhân Thắng, Bình Dương, Thái Bảo, Vạn Ninh, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

► Email: salesrealty.hanaka@gmail.com

► Website: https://giabinhindustrialpark.vn/

► Fanpage: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557919323768

► Hotline: +84848845959

#khucôngnghiệp, #GiaBình II, #Hanaka, #bất động sản, #BắcNinh, #GiaBình, #KCNsinh thái #GiaBinhII #Industrialpark #RealEstate #BacNinh #Eco-Industrialpark #GiaBinh

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *